Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inauguracyjne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych

W dniu 30 października 2008 roku odbyło się inaugurujące posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych będącej organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

W skład Rady wchodzą wysocy urzędnicy i przedstawiciele Ministerstw: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości, Infrastruktury, Edukacji Narodowej, Sportu i Turystyki, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendant Główny Policji i Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz reprezentanci Polskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Ekstraklasy S.A. Nominację na przewodniczącego Rady otrzymał podsekretarz stanu w MSWiA Adam Rapacki. Do zadań Rady w szczególności należy: opracowywanie programów mających na celu poprawę bezpieczeństwa imprez sportowych, inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa imprez sportowych, analizowanie i ocena działań podejmowanych przez służby i instytucje w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych, koordynowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie aktom przemocy w związku z imprezami sportowymi, analiza naruszeń bezpieczeństwa w związku z masowymi imprezami sportowymi oraz współpraca ze Stałym Komitetem Rady Europy ds. bezpieczeństwa imprez sportowych. Organem wspomagającym działania Rady jest Stała Grupa Ekspercka, składająca się z osób wyznaczonych przez przewodniczącego. Posiedzenia Rady odbywać się będą co najmniej raz na kwartał. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele wszelkich organizacji, resortów, wojewodów, związków i stowarzyszeń sportowych, klubów kibiców itp. zaproszeni przez przewodniczącego.

Powrót na górę strony