Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

W Komendzie Głównej Policji zakończono pierwszy etap prac nad przygotowaniem projektu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Zgodnie przyjętymi założeniami zawiera on propozycje systemowych rozwiązań w obszarze działań wszystkich podmiotów zajmujących się organizacją, realizacją oraz zabezpieczeniem imprez masowych. Szczególne miejsce w tej propozycji zajmuje sfera związana z organizacją meczów piłki nożnej, która jak wskazuje doświadczenie, wiąże się z potencjalnymi i permanentnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa imprezy i jej uczestników. Tekst projektu został usystematyzowany i podzielony na siedem rozdziałów. W rozdziale pierwszym wskazano płaszczyzny obowiązywania przepisu oraz precyzyjnie zdefiniowano wszystkie pojęcia, zawierając także te, które dotychczas pozostawały w sferze przepisów prawa europejskiego i terminologii organizacji i związków sportowych. Na szczególna uwagę zasługuje rozdział imprez masowych takich jak artystyczno - rozrywkowe, sportowe, mecze piłkarskie, nie tylko z uwagi na inny ich charakter, ale przede wszystkim na zróżnicowanie kryteriów typologicznych.

Zagadnienia dotyczące ogólnych warunków bezpieczeństwa imprezy masowej zostały umieszczone w rozdziale drugim. Ta część projektu, w odróżnieniu od dotychczas przyjętych rozwiązań cechuje się kilkoma rozwiązaniami upraszczającymi pracę organu wydającego zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej. Proponuje się zmniejszenie liczby dokumentów przedkładanych przez organizatora imprezy, zachowując jednocześnie gwarancję właściwej oceny stanu bezpieczeństwa planowanej imprezy. Elementem nowym, którego wprowadzenie było postulowane przez jednostki samorządowe, jest dopuszczenie, w ściśle określonych warunkach, do sprzedaży alkoholu na imprezach masowych. Jednocześnie wprowadzono do zapisów projektu ustawy, w ramach nadzoru nad realizacją jej postanowień, funkcję pełnomocnika wojewody/prezydenta miasta do spraw bezpieczeństwa imprez masowych. Przyjęcie takiego rozwiązania będzie gwarancją przestrzegania przez wszystkie podmioty zaangażowane w przygotowanie i realizację imprez, zasad określonych w przepisie. Dodatkowo, rozszerzając uprawnienia służb porządkowych organizatora, wprowadzono zapisy gwarantujące skuteczne ich egzekwowanie.

W rozdziale trzecim zawarto przepisy dotyczące odpowiedzialności za szkody i koszty związane z zabezpieczeniem imprezy masowej.

Całkowicie nowe rozwiązania zaproponowano w rozdziale czwartym, poświęconym warunkom bezpieczeństwa podczas meczów piłki nożnej. Dotychczasowe doświadczenia polskiej Policji wskazują, że ten rodzaj współzawodnictwa sportowego wymaga szczególnej uwagi i wyjątkowej dbałości już na etapie tworzenia przepisów prawa, ale również ich stosowania. W treści zawarto zapisy umożliwiające między innymi: pełną identyfikację wszystkich uczestników, zasady dystrybucji biletów, organizacji przejazdów kibiców oraz warunki bezpieczeństwa dla modernizowanych i budowanych stadionów. Kierując się bezpieczeństwem uczestników wprowadzono mechanizm tzw. "zakazu klubowego", który pozwoli organizatorom meczów piłki nożnej na eliminację z terenu imprezy potencjalnych "przestępców stadionowych".

Rozdział piąty, poświęcony gromadzeniu i przetwarzaniu informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, wykorzystuje zapisy obowiązującej ustawy, z korektami pozwalającymi na pełne wykonywanie zadań i uprawnień przez Komendanta Głównego Policji.

W rozdziale szóstym "przepisy karne", dokonano penalizacji zachowań uczestników, ale także osób odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych. Ponieważ zapisy obowiązującej ustawy w zakresie egzekwowania obowiązku stawiennictwa osób ukaranych środkiem karnym, w postaci zakazu stadionowego, nie sprawdzają się i dodatkowo w większości przypadków są niemożliwe do egzekwowania, proponuje się aby ww. środek karny połączony był z zastosowaniem aresztu domowego oraz obowiązkiem wykonywania prac społecznych. Argumentacja wprowadzenia takich rozwiązań opierała się po pierwsze na eliminacji przepisów, które tak naprawdę są "martwe", a z drugiej strony proponowane w naszym projekcie rozwiązania dają możliwość zwiększonej kontroli nad wykonywaniem tych obowiązków przez osoby ukarane. Dodatkowo proponuje się podniesienie minimalnej wysokości grzywny za wykroczenia, popełnione w związku z imprezami masowymi, w szczególności meczami piłki nożnej. Należy podkreślić, że propozycje nie mają charakteru represyjnego, ale konstruowane były z ideą prewencyjnych działań organów wymiaru sprawiedliwości, gwarantujących wykluczenie ze środowiska kibiców osób, których głównym celem jest stadionowe awanturnictwo i agresja.

Przedstawione powyżej krótkie omówienie projektu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych nie wyczerpuje wszystkich noweli przepisu. W czasie prac zespołu, pomimo faktu uczestnictwa w nim wyłącznie policjantów, przyjęto szerokie spojrzenie na problematykę bezpieczeństwa imprez masowych i wszystkich ich uczestników. Wykorzystano wiedzę i doświadczenia zebrane ze wszystkich jednostek organizacyjnych Policji, a także uwagi nadesłane przez Sztaby Policji poszczególnych Komend Wojewódzkich Policji.

Przygotowany projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Kierownictwo polskiej Policji i przekazany Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - Panu Adamowi Rapackiemu.

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich sztabowców, którzy przyczynili się do powstania tego projektu.

Kierownictwo Wydziału Operacyjnego Głównego Sztabu Policji KGP